Děkujeme za Vaši registraci, nyní se můžete přihlásit ke svému účtu.
Pokračovat »

Chybné heslo nebo neexistující e-mail
Pokračovat »

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Obchodní podmínky velkoobchodu  AlphaTraz.cz, se sídlem na: Viniční 1825/77, Brno, 61500, IČ: 74652770, Ing. Vlastimil Krátký, (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu www.AlphaTraz.cz

 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou jež jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

Dodací podmínky

Objednané zboží je dle provozních podmínek odesláno v co nejkratším termínu.  Zpravidla následující den po potvrzení objednávky. 

 

Cena zboží a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

1) V hotovosti v provozovně prodávajícího

2) Na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

3) Bezhotovostně na účet prodávajícího

 

Není-li uvedeno jinak, je kupující povinen společně s kupní cenou uhradit  prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Náklady spojené s přepravou a balením zboží se stanovují individuálně dle velikosti objednávky a kupující je předem informován o jejich výši.

 

Přeprava a dodání zboží
Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Místo dodání zboží určuje kupující při objednávce. Kupující je povinen  (výjma případu, kdy zjevné porušení obalu svědčí o neoprávněném vniknutí do zásilky) objednané zboží při dodání převzít.

 

Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn požadovat úhradu veškerých nákladů spojených s přepravou zboží ke kupujícímu i zpět. Dále je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu manipulační poplatek ve výši 250 Kč  a současně je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.


V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splòovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brán zřetel.

 

Autorská práva

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.


Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daòové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje,  že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo oznámením zaslaným elektronickou poštou.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

Kupující může svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení, kdykoliv odvolat písemným oznámením zaslaným např. elektronickou poštou.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením paragrafu 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží.


Øešení případných sporů

V případě, že dojde ke sporu, který se nepodaří vyřešit dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu určenému subjektu, kterým je: 

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: www.adr.coi.cz

 

Záverečná ustanovení

Pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí přiměřeně ustanovení výše uvedených právních předpisů. 

Kupující a Prodávající jsou těmito Obchodními podmínkami vázáni. Prodávající si vyhrazuje právo změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 

V Brně 1.1.2012

 

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJÙ


Základní informace:

Správcem osobních údajů je Ing. Vlastimil Krátký, Viniční 1825/77, 615 00, Brno, IČ: 74652770,  Magistrát města Brna - Ev. č. ŽL: 370200-825528201

 

Typy zpracovávaných osobních údajů

Jsou zpracovávany pouze osobní údaje poskytnuté zákazníkem.

 

Důvody pro zpracování a uchovávaní osobních údajů

- nákup zboží a služeb (vyřízení a doručení objednávky)

- uživatelský účet (usnadnění vytváření objednávek pro stálé zákazníky nebo opakované objednávky)

- marketingová činnost (emailová obchodní sdělení zaslaná na základě souhlasu)

 

Předávání osobních údajů 3. straně

Osobní údaje budou předány pouze kurýrovi nebo přepravci za účelem doručení objednávky.

 

Doba uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budou uchovány po dobu smluvního vztahu.

V případě zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas nebo k přihlášení k odběru obchodních sdělení budou osobní údaje uchovávány po dobu 7 let, nebo do odvolání tohoto souhlasu. 

 

Právo na výmaz osobních údajů

Osobní údaje budou v případě písemné žádosti vymazány. Žádost může být zaslaná také elektronickou poštou.  Výmaz se nedotkne údajů na dokumentech, která musí být podle zákona uchovány, např. faktury.

 

Tyto podmínky ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 14.8.2018.